Có 1 kết quả:

lún qín

1/1

lún qín

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Wilhelm Conrad Röntgen or Roentgen (1845-1923)