Có 1 kết quả:

wō guā

1/1

wō guā

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(dialect) pumpkin