Có 1 kết quả:

zhài zhǔ

1/1

zhài zhǔ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

creditor