Có 1 kết quả:

zhài quàn

1/1

zhài quàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) bond
(2) debenture