Có 1 kết quả:

zhài wù rén

1/1

zhài wù rén

giản thể

Từ điển Trung-Anh

debtor