Có 1 kết quả:

zhài wù zhèng shū

1/1

Từ điển Trung-Anh

debt instrument