Có 1 kết quả:

zhài hù

1/1

zhài hù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

debtor