Có 1 kết quả:

zhài quán

1/1

zhài quán

giản thể

Từ điển Trung-Anh

creditor's rights (law)