Có 1 kết quả:

zhài kuǎn

1/1

zhài kuǎn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

debt