Có 1 kết quả:

zhí qián

1/1

zhí qián

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) valuable
(2) costly
(3) expensive