Có 1 kết quả:

qīng xiàng xìng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) tendency
(2) inclination
(3) orientation