Có 1 kết quả:

qīng náng

1/1

qīng náng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to empty one's pocket
(2) to give everything to help sb