Có 1 kết quả:

qīng xiè ㄑㄧㄥ ㄒㄧㄝˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

to pour down in torrents