Có 1 kết quả:

qīng ěr

1/1

qīng ěr

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to prick up one's ear
(2) to listen attentively