Có 1 kết quả:

qīng ěr ér tīng

1/1

Từ điển Trung-Anh

to listen attentively