Có 1 kết quả:

jiǎ rén xiàng

1/1

jiǎ rén xiàng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

an effigy