Có 1 kết quả:

jiǎ lìng

1/1

jiǎ lìng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) if
(2) supposing that
(3) acting county magistrate