Có 1 kết quả:

jiǎ chàng

1/1

jiǎ chàng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to lip-sync (singing)