Có 1 kết quả:

jiǎ shàn rén

1/1

jiǎ shàn rén

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) false compassion
(2) bogus charity