Có 1 kết quả:

jiǎ zhāo zi

1/1

jiǎ zhāo zi

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to put on airs
(2) to adopt a false attitude