Có 1 kết quả:

jiǎ kěn dìng jù

1/1

jiǎ kěn dìng jù

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

false affirmative