Có 1 kết quả:

jiǎ xiàng

1/1

jiǎ xiàng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) false appearance
(2) facade