Có 1 kết quả:

jiǎ chāo

1/1

jiǎ chāo

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) counterfeit money
(2) forged note