Có 1 kết quả:

jiǎ miàn wǔ huì

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) masked ball
(2) masquerade