Có 1 kết quả:

jiǎ gāo yīn ㄐㄧㄚˇ ㄍㄠ ㄧㄣ

1/1

Từ điển Trung-Anh

falsetto, same as 假聲|假声