Có 1 kết quả:

jiǎ gāo yīn

1/1

jiǎ gāo yīn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

falsetto, same as 假聲|假声