Có 1 kết quả:

piān zhí

1/1

piān zhí

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) prejudice
(2) bigotry