Có 1 kết quả:

piān xiá

1/1

piān xiá

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) prejudiced
(2) narrow-minded