Có 1 kết quả:

piān mén ㄆㄧㄢ ㄇㄣˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) side door
(2) doing things by the side door (i.e. dishonestly)