Có 1 kết quả:

piān mén

1/1

piān mén

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) side door
(2) doing things by the side door (i.e. dishonestly)