Có 1 kết quả:

piān lí

1/1

piān lí

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to deviate
(2) to diverge
(3) to wander