Có 1 kết quả:

zuò rén jiā

1/1

zuò rén jiā

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) thrifty
(2) economical