Có 1 kết quả:

zuò bàn

1/1

zuò bàn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to keep sb company
(2) to accompany