Có 1 kết quả:

zuò shòu

1/1

zuò shòu

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to celebrate a birthday (of an elderly person)