Có 1 kết quả:

zuò xiǎo chāo

1/1

zuò xiǎo chāo

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to prepare a crib sheet
(2) to crib
(3) to cheat by copying