Có 1 kết quả:

zuò guǎng gào xuān chuán

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to advertise
(2) to make propaganda for sth