Có 1 kết quả:

zuò méi zuò yǎn

1/1

zuò méi zuò yǎn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to frown