Có 1 kết quả:

zuò yǎn sè

1/1

zuò yǎn sè

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to give sb a meaningful look