Có 1 kết quả:

zuò mǎi mài

1/1

zuò mǎi mài

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to buy and sell
(2) to do business
(3) to trade
(4) to deal