Có 1 kết quả:

zuò zéi xīn xū ㄗㄨㄛˋ ㄗㄟˊ ㄒㄧㄣ ㄒㄩ

1/1

Từ điển Trung-Anh

to feel guilty as a thief (idiom); to have sth on one's conscience