Có 1 kết quả:

zuò fàn

1/1

zuò fàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to prepare a meal
(2) to cook