Có 1 kết quả:

zuò guǐ liǎn

1/1

zuò guǐ liǎn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to pull a face
(2) to grimace
(3) to scowl