Có 1 kết quả:

zuò yā

1/1

zuò yā

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(slang) (of a man) to work as a prostitute