Có 1 kết quả:

tíng yè

1/1

tíng yè

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to cease trading (temporarily or permanently)
(2) to close down