Có 1 kết quả:

tíng fèng

1/1

tíng fèng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to suspend salary payments