Có 1 kết quả:

tíng gōng

1/1

tíng gōng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to stop work
(2) to shut down
(3) to stop production