Có 1 kết quả:

tíng fàng

1/1

tíng fàng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to park (a car etc)
(2) to moor (a boat etc)
(3) to leave sth (in a place)