Có 1 kết quả:

tíng bù

1/1

tíng bù

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to come to a stand
(2) to stop