Có 1 kết quả:

tíng zhì

1/1

tíng zhì

giản thể

Từ điển phổ thông

đình trệ, bế tắc

Từ điển Trung-Anh

(1) stagnation
(2) at a standstill
(3) bogged down