Có 1 kết quả:

tíng yòng

1/1

tíng yòng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to stop using
(2) to suspend
(3) to discontinue
(4) to disable