Có 1 kết quả:

tíng liú

1/1

tíng liú

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to stay somewhere temporarily
(2) to stop over

Một số bài thơ có sử dụng